ДокументиПОЛИТИКА

за поверителност и защита на личните данни

„Дентал Диагностикс“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203818289, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1124, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“№ 50, тел. 02 843 14 15, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Общия регламент относно защитата на данните (2016/679).

Настоящата политика има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от „Дентал Диагностикс“ ООД дейност. Политиката включва следната информация:


 • КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
 • ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ
 • ЗА КАКВИ ЦЕЛИ „ДЕНТАЛ ДИАГНОСТИКС“ ООД ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ
 • НА КАКВО ОСНОВАНИЕ „ДЕНТАЛ ДИАГНОСТИКС“ ООД ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 • ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО „ДЕНТАЛ ДИАГНОСТИКС“ ООД СПОДЕЛЯ С ТРЕТИ ЛИЦА
 • ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ
 • СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ
 • ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
 • ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА
КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

В хода на своята дейност „Дентал Диагностикс“ ООД обработва различни видове лични данни, които се групират в следните категории:

 • Персонална информация (име, дата на раждане, телефон, електронен адрес)
 • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за Вас в случай на кореспонденция помежду ни)
 • Специални категории лични данни (биометрични данни, за целите единствено на рентгеновото изследване)

Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме Ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящият документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Събираме горепосочените данни по следните начини:

 • Информация, която Вие ни предоставяте
 • Информация, достъпна в публични регистри
 • Други източници

Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че имате неговото съгласие да го направите. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата политика, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на нашата организация.

В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без съгласието и/или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин, „Дентал Диагностикс“ ООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ „ДЕНТАЛ ДИАГНОСТИКС“ ООД ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ

„Дентал Диагностикс“ ООД обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • идентифициране на пациенти, проверка на идентификацията и предоставяне на рентгеновото изследване на Вас. Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, „Дентал Диагностикс“ ООД няма да бъде в състояние да направи и предостави рентгеновото изследване.
 • статистически цели и анализи (напр. обработване на данни с оглед подобряване на предлаганите от „Дентал Диагностикс“ ООД рентгенови изследвания и услуги)
 • извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от Вас запитване, препоръка, оплакване или жалба.
 • изпращане до Вас на рентгеновото изследване по електронен път или на плака.
 • управление качеството на данните с цел коригиране на информация в поддържаните от „Дентал Диагностикс“ ООД системи и поддържане на точни и актуални данни.
 • контрол за спазване на законовите изисквания.
НА КАКВО ОСНОВАНИЕ „ДЕНТАЛ ДИАГНОСТИКС“ ООД ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„Дентал Диагностикс“ ООД обработва Вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни.

Съгласие

„Дентал Диагностикс“ ООД обработва Вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на Вашето изрично съгласие за това.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО „ДЕНТАЛ ДИАГНОСТИКС“ ООД СПОДЕЛЯ С ТРЕТИ ЛИЦА

„Дентал Диагностикс“ ООД няма да предоставя личните Ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

 • Обработване от друго лице във връзка с лечение на пациента

Предоставяме лична информация включително биометрични данни на лекари по дентална медицина или други лекуващи лекари на пациенти, с цел запознаване с рентгенорафиите и провеждане на лечение. Лекуващите лекарите получавайки достъп до лична информация и рентгеновите изследвания са длъжни да спазват и прилагат действащото законодателство относно защитата на лични данни.

„Дентал Диагностикс“ ООД предприема необходимите възможни мерки от своя страна, за да се гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни.

 • В изпълнение на законово задължение

Споделяме Ваши данни с държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. РЗИ, АЯР, КЗЛД, МВР и др.), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

 1. изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
 2. отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба и др.
 3. предприемане на мерки за защита правата и собствеността на „Дентал Диагностикс“ ООД, осигуряване безопасността на нашите пациенти или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.
ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

Имате право:

 • на достъп до предоставените на „Дентал Диагностикс“ ООД Ваши лични данни и правото да изисквате от рентгеновата лаборатория коригиране и актуализиране на съхраняваните Ваши лични данни.
 • да оттеглите по всяко време предоставеното от Вас съгласие за обработване и съхранение на личните Ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие.
 • да поискате изтриване на Вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от „Дентал Диагностикс“ ООД, в случаите, в които е отпаднало основанието за обработването им.
 • да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните Ви данни от „Дентал Диагностикс“ ООД и да направите възражение срещу обработването.

Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне от получаването на Вашето искане.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ще пазим Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години, считано от годината на последното Ви рентгеново изследване направено в „Дентал Диагностикс“ ООД поради следните причини:

 • За да можем да удовлетворим Ваши искания за предоставяне на информация и изследвания.
 • За да можем да отговорим на Вашите въпроси и жалби.
 • За да можем да съхраняваме Вашите изследвания, което е във Ваш интерес, при лечение изискващо по-дълъг период на съхранение на рентгенова диагностика. По този начин ще съумеем да изпълним поети към Вас ангажименти.
 • За да изпълним предвидените спрямо „Дентал Диагностикс“ ООД ангажименти относно съхранение на данните за пациентите от страна на лекари или друг медицински състав.

Съхранението и обработването на Вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо само в случаите, когато изтриването им е възпрепятствано поради регулаторни или технически причини. Тук се включват случаи на промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка, „Дентал Диагностикс“ ООД определя и назначава длъжностно лице по защита на данните: Трифон Луканов, тел. 02/8431415, 0877/843141, е-mail: info@dentaldiagnostics.bg

Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Периодично при необходимост ще актуализираме текста на настоящия документ, с цел да Ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на Вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на „Дентал Диагностикс“ ООД.РАБОТНО ВРЕМЕ


Пн – Пт
8:00 – 20:00
Сб
10:00 – 16:00
Нд
почивен ден

КОНТАКТИ


бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ 50София 1124

+359 (877) 843 141+359 (2) 843 14 15

info@dentaldiagnostics.bg

Dental Diagnostics

Dental Diagnostics


РАБОТНО ВРЕМЕ


Пн – Пт
08:00 – 20:00
Сб
10:00 – 16:00
Нд
почивен ден

КОНТАКТИ


бул. “Черни връх“ 88София 1407

+359 (878) 963 599+359 (2) 996 3599

info@dentaldiagnostics.bg

Dental Diagnostics

Dental Diagnostics


РАБОТНО ВРЕМЕ


Пн – Пт
08:30 – 19:30
Сб
10:00 – 16:00
Нд
почивен ден

КОНТАКТИ


ул. “Славянска“ 86Благоевград

+359 (877) 830 064+359 (73) 830 065

info@dentaldiagnostics.bg

Dental Diagnostics

Dental Diagnostics

© Copyright by Dental Diagnostics Ltd. Bulgaria 2021. Всички права запазени.

error: Content is protected !!